Методична робота


Організація навчально-методичної діяльності в ліцеї

      В Богодухівському професійному аграрному ліцеї  методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, підготовки педагогів до пошукової діяльності з метою впровадження інноваційних технологій навчання. Педагогічний колектив ліцею працює над єдиною методичною проблемою: «Від творчості  педагога до розвитку творчого потенціалу учнів». Навчально – методична діяльність з педагогічними кадрами в ліцеї організовується і проводиться у відповідності до нормативно – правових документів:

-    Положення про методичну роботу професійно-технічного навчального закладу, затвердженого наказом МОНУ від 12 грудня 2000 р № 582;

-    Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти, затвердженого наказом МОНУ від 28 жовтня 1997 р № 385 ;

-    Закону України “Про загальну середню освіту” ( розділ VІІ )

-    Закону України “Про професійно - технічну освіту”

-    Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом МОНУ від 7 листопада 2000 р № 522 та річного плану роботи ліцею на навчальний рік,  аналізу діяльності педагогічного колективу та вивчення рівня професійної компетентності педагогів на діагностичній основі.

Рівень забезпечення підготовки робітничих кадрів навчальними планами і програмами в ліцеї складає 100%.

    Навчальні плани і програми з кожної професії відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик, а навчальні плани і програми з суміжних професій відповідають кваліфікаційним вимогам з кожної з цих професій. Плани відповідають сучасним вимогам.

    Для забезпечення навчально-виховного процесу зусиллями педпрацівників створюються матеріально-технічна база кабінетів та майстерень, їх методична забезпеченість. З кожного навчального предмета та професії є паспорти комплексно-методичного забезпечення, які відображають оснащення кабінетів, майстерень та можливість якісного викладання. Викладачі та майстри виробничого навчання вносять зміни та доповнення в кожний розділ паспортів комплексно-методичного забезпечення . Це свідчить про продовження роботи по забезпеченню навчального процесу  засобами навчання, контролю, дидактичними матеріалами , методичними вказівками та розробками і матеріалами для проведення тематичних атестацій, письмових контрольних робіт, нормативною, технічною та технологічною документацією.

    За формою, змістом та структурою паспорти комплексно-методичного забезпечення з кожної професії та предмета відповідають вимогам.

   Основою у виборі форм методичної роботи є різні методи діагностичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників. Тому в ліцеї здійснюється колективна та індивідуальна методична робота.

    Складається єдиний план методичної роботи ліцею на навчальний рік, плани роботи методичного кабінету та методиста.

    На початку навчального року педагогічні працівники складають плани індивідуальної методичної роботи, над якими працюють згідно  з встановленими термінами.

    Методична служба ліцею здійснює свою діяльність в інноваційному режимі в двох напрямках: діагностичному  та технологічному. Педагогічна діагностика – це важлива складова управління діяльністю навчального закладу, яка включає в себе діагностичні заходи, направлені на виявлення потреб та запитів викладачів і учнів. Складені картотеки: картотека публікацій на допомогу викладачу і майстру в/н і картотека публікацій по методичній темі ліцею, які постійно поновлюються.

    Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

    В ліцеї працюють: педагогічна рада, методичні комісії, школа педагогічної  майстерності та молодого фахівця, проводяться інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари.

    Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності ліцею.

Головою педагогічної ради є директор ліцею Ярошенко В.Я.

   Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який складається на навчальний рік та затверджується на першому засіданні педагогічної ради.

   До складу педагогічної ради входять: директор, заступники директора, викладачі, майстри виробничого навчання, методист, батьки, представники роботодавців.

   Склад педагогічної ради затверджується наказом директора ліцею.

   Протоколи засідань педагогічної ради веде секретар, обраний зі складу членів  ради.

В ліцеї працюють методичні комісії:

o     суспільно-гуманітарної підготовки ;  

o     природничо-математичної підготовки;      

o     з професії «Офісний службовець. Оператор комп’ютерного набору»;        

o     з професії «Кухар-кондитер»;     

o     з професії «Трактори ст.-машиніст с/г виробництва»;     

o     комісія майстрів в/н та класних керівників.

    Методичні комісії створюються на навчальний рік і проводять засідання щомісяця згідно з планом, розробленим на навчальний рік.

    Плани  роботи методичних комісій розробляються за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу .

    На засіданнях методичних комісій розглядається аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, аналіз результатів діяльності педагогічних працівників, вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних, виробничих технологій, передового досвіду навчання і виховання та інші питання. Складаються протоколи засідань комісій. Наприкінці навчального року підводяться підсумки роботи.

     Згідно з планом  в ліцеї проводяться інструктивно-методичні наради  з метою інформування педагогічних працівників, оперативного вивчення та обговорення нормативних актів, документів, окремих поточних питань

     Семінари, школи, лекторії проводяться з метою поглибленого вивчення найбільш важливих питань навчально-виховного процесу, пропаганди та впровадження передового досвіду.

     В ліцеї проводяться тижні предметів, а також професій. Для цього складаються графіки проведення. Для кожного тижня складається програма проведення. За програмою тижнів предметів проводяться олімпіади серед учнів ліцею, підсумки яких оформлюються протоколами, організуються екскурсії, проводяться вікторини.

     З метою виявлення якості викладання навчального матеріалу на уроках, відповідності його навчальним планам і програмам директор, заступники директора, методист ліцею здійснюють відвідування занять навчальних груп згідно з графіком.

     Основними напрямками удосконалення навчально-виховного процесу в ліцеї є пошук нових методик, технологій у навчанні.

     Процес впровадження педагогічних  інновацій у Богодухівському професійному аграрному ліцеї досить  непростий, його  забезпечують певні умови та чинники, у склад яких входять нормативно-правова, інформаційно-методична, матеріально-технічна та  фінансова бази. Без опору на них  неможлива інноваційна діяльність, неможливе надання високоякісних освітніх послуг.

     Так  в ліцеї створені необхідні умови для впровадження педагогічних інновацій, а саме: 

- соціально-педагогічні, що реалізують принципи демократизму і гуманізму навчального процесу шляхом участі всього педагогічного колективу у експериментально-дослідницькій діяльності;                                                                                                                                                                                                  

   - організаційно-педагогічні, що забезпечують відповідне фінансування для підтримки інноваційної діяльності, стимулюють впровадження  педагогічних інновацій;                                                    

  - психолого-педагогічні, що надають змогу забезпечувати   педагогічних працівників ліцею новітньою науково-педагогічною інформацією, психологічно готувати до впровадження  нововведень, підвищувати фаховий рівень.

      Інноваційні підходи до навчання та  виховання у ліцеї здійснюються у двох площинах: науково-теоретичній та практичній.

     Науково-теоретична  площина передбачає   ознайомлення педпрацівників з теоретичною основою інноваційної діяльності; практична – використання елементів інноваційних технологій, методик, схем в навчально-виховному процесі та роботу за нововведеннями.

     Впровадження  педагогічних інновацій в ліцеї забезпечують педагогічні кадри у склад яких входять 3 викладачі  професійно-теоретичної підготовки; 8 -  загальноосвітньої підготовки та 9 майстрів виробничого навчання, які несуть повну відповідальність за якість навчання учнів.

     Сьогодні  педагогічні працівники використовують різні інноваційні технології, методики, схеми  залежно від навчального предмета і конкретної теми. У полі зору педагогічних працівників ліцею знаходяться проблемні та інформаційні, інтерактивні, інтегровані, розвивальні технології навчання тощо.   Саме такий підхід робить процес навчання  більш   результативним, бо у ході його  стимулюється не тільки творчість педагога та учня,  а й створюються сприятливі умови для   співробітництва як учнів, так  і учнів з викладачем чи майстром виробничого навчання.

    Використання інтерактивних форм та методів  навчання - запорука успіху у підготовці кваліфікованих робітників. До даної технології в  ліцеї звертаються найчастіше, бо учні з задоволенням сприймають ігровий характер навчальної діяльності, з зацікавленістю вирішують пізнавальні проблеми, виявляють  суб’єктивну активність.

    Особливої уваги заслуговує інноваційна діяльність викладача професійно-теоретичної підготовки  з професії „Кухар-кондитер”  Назаренко Тетяни Володимирівни з інтерактивного навчання та  дидактичного забезпечення його відповідно до форм організації. Викладач має значний досвід з використання методик проблемного навчання, безпосередньо роботи з тестами проблемного характеру. Так для вивчення предмета „Кулінарія”  викладач Назаренко Тетяна Володимирівна використовує навчально- пізнавальну програму для ПК, розроблену фірмою „РУС БИТ М” під назвою „Кулінарна енциклопедія”.

    Програмне забезпечення складається з шести розділів:

o     Корисні поради

o     Довідкова інформація

o     Кулінарні рецепти

o     Статті з кулінарії 

o     вікторини з кулінарії

       Викладач у своїй практичній діяльності використовує такі методи інтерактивного навчання, як ділова гра, урок-тренінг, вікторина, тестування знань учнів після опанування теми, групові дослідження тощо. Під час проведення ігрових уроків викладач застосовує структурні елементи  відомих інтелектуальних ігор: «Що? Де? Коли?», «Зірковий час», «Інтелектуал-шоу». Після вивчення теми викладач проводить підсумкові уроки у вигляді досліджень: «Зрозумій!»

      Поділивши учнів на команди, виявляє, що очікує команда від уроку і дає завдання для  дослідження. Переваги цього методу полягають у тому, що під час навчання складається ситуація, яка може трапитись у житті, між теорією і практикою встановлюється тісний зв’язок.  Застосований метод виявляє  самостійність учнів на уроці, розвиває пізнавальну діяльність та логічне мислення. До того ж викладач створила міні-збірник завдань для кожної з груп професій.

     На уроках загальноосвітньої підготовки викладачі використовують інтерактивні ігри  типу «Фізичне коло», «Коло ідей», «Фізична конференція»,   під час проведення яких викладач об’єднує учнів у  кілька груп, кожна з яких виконує  одне і те ж завдання, обговорює його, доки не дійдуть до логічного результату.

       Для вивчення предметів «ПДР» та  «Безпека дорожнього руху» викладач предметів Шершень Юрій Володимирович широко використовує програмний продукт «Екзаменаційні білети ДАІ»Програма має два робочих  режими: перший – навчальний, другий – екзаменаційний. Останній дає змогу максимально наблизити процес роботи на ПК до здачі іспитів у МРЕВ. Режим роботи програми «навчання» дає учням змогу безпосередньо отримати додаткову інформацію та посилання на пункти «Правила дорожнього руху».  Використання сучасних  інформаційних технологій, зокрема ПК, для  здійснення моніторингу навчальних досягнень  учнів дає змогу інтенсифікувати процес поточного оцінювання знань, зробити його більш оперативним. Саме  використання ПК  викликає інтерес учнів до пропонованої роботи, повністю виключає суб’єктивність  в оцінюванні знань з боку того, хто контролює.

     На своїх уроках викладач Окань О.Б. також використовує нетрадиційні методи навчання. Під час вивчення творчості  Лесі Українки, Павла Тичини, Остапа Вишні тощо  використовуються мало відомі матеріали, схеми, малюнки, музичний супровід, що сприяє розвитку  дружніх стосунків між учнями і викладачем, утворює приємну емоційну атмосферу. Для кращого сприйняття учні отримують завдання развиваючого характеру, мають можливість відобразити своє сприйняття літературних творів.

     Процес впровадження  педагогічних інновацій в навчально-виховний процес  Богодухівського професійного аграрного ліцею забезпечив логічний перехід від теоретичної нової гуманістично-інноваційної освіти до практичного її втілення. Як результат цієї діяльності стало відчутне зростання інтелектуального, науково-педагогічного, культурного, духовного потенціалу  колективу в цілому і кожного окремо, а головне  -  зросла якість освітнього процесу.                                                                                               

      Впровадження нових і новітніх педагогічних та інформаційних технологій дало змогу суттєво наблизитись до рівня і способу організації навчального процесу розвинутих країн світу.

      Все вищезазначене забезпечить вихід  України у новий освітній простір, всебічну модернізацію суспільства і держави, нації і народу, досягнення рівня життя гідного людини.